Dansk grammatik

Dansk grammatik er det første kurses, du skal have i dansklinjens sprogdimension. Kurset er designet til at møde dig, der hvor du er fagligt og bygge ovenpå den viden, du har i forvejen. Efter kurset har du fået en grundig indføring i forskellige genrer i dansk litteratur.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Kurset Dansk grammatik er et kursus for 7. klasse på dansklinjen på TalentCamp. Kurset forudsætter en god forståelse for de grammatiske begreber, som det forventes, at en elev i 7. klasse i grundskolen behersker.

Indhold
Kurset Dansk grammatik er en uddybning af de grundlæggende analyseredskaber og metoder anvendt inden for sprogvidenskaben. I løbet af kurset vil vi langsomt bevæge os nedefra og op: Vi starter med morfologi, som er læren om ord og deres opbygning. Derfra går vi til syntagmer, og hvordan ord sættes sammen i grupper. Derfra bevæger vi os helt op på sætningsniveau, hvor vi analyserer syntagmernes funktioner i sammenhænge.

Deltagerne lærer at skelne mellem hel- og ledsætninger og dermed også, hvornår og hvor der skal sættes komma. Vi gennemgår hovedreglerne for kommatering på dansk. Derefter bevæger vi os over i lingvistikkens kerneområde: sætningsanalysen, hvor vi via forskellige tilgange til sætningsanalysen får deltagerne til at reflektere og opfatte det danske sprog og dets struktur på en helt ny måde. Vi flytter os med andre ord væk fra en mere traditionelle tilgang og hen til en universitetspræget og mere akademisk tilgang.

En stor del af undervisningen baseres på øvelser og gennemgang af disse i fællesskab, og derudover varieres undervisningen med gruppearbejde og fremlæggelser.

Målsætninger
Målet med kurset Dansk grammatik er at uddybe de grundbegreber og analyseredskaber, som blev introduceret på kurset "Introduktion til dansk".
Deltageren skal efter endt kurset kunne lave en grundig analyse af en sætning fra ordniveau til sætningsniveau og kunne beskrive sproget med relevant terminologi.
Det forventes, at deltageren tager sin nytilegnede viden med sig på sit videre forløb ved TalentCampDK.


Forberedelse

Du behøver ikke at foreberede dig til dette kursus inden TalentCamp. Vi er af den overbevisning, at det er rigtig svært at forberede sig til noget, som man ikke har nogen chance for at vide hvad indebærer. Derfor er Litteraturens genrer tilrettelagt sådan, at undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder og kompetencer du har, når undervisningen starter. Selvom man er førstegangsdeltager, kan der dog være forberedelse til programmet om fredagen. Hvis det er tilfældet vil du modtage en mail med oplysninger om, hvad du skal forberede samt tilhørende materiale.


Materialer

Her finder du det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Dette er dog ikke forventet.

Slides (bruges i undervisningen)

Øvelser (bruges i undervisningen)