Dansk Grammatik


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

Kurset Dansk grammatik er et kursus for 7. klasse på dansklinjen på TalentCamp. Kurset forudsætter nogle af de færdigheder, som er blevet introduceret på introduktionskurset på TalentCamp, samt en god forståelse for de grammatiske begreber, som det forventes, at en elev i 7. klasse i grundskolen behersker.

Indhold

Kurset Dansk grammatik er en uddybning af de grundlæggende analyseredskaber og metoder anvendt inden for sprogvidenskaben. I løbet af kurset vil vi langsomt bevæge os nedefra og op: Vi starter med morfologi, som er læren om ord og deres opbygning. Derfra går vi til syntagmer, og hvordan ord sættes sammen i grupper. Derfra bevæger vi os helt op på sætningsniveau, hvor vi analyserer syntagmernes funktioner i sammenhænge.

Deltagerne lærer at skelne mellem hel- og ledsætninger og dermed også, hvornår og hvor der skal sættes komma. Vi gennemgår hovedreglerne for kommatering på dansk. Derefter bevæger vi os over i lingvistikkens kerneområde: sætningsanalysen, hvor vi via forskellige tilgange til sætningsanalysen får deltagerne til at reflektere og opfatte det danske sprog og dets struktur på en helt ny måde. Vi flytter os med andre ord væk fra en mere traditionelle tilgang og hen til en universitetspræget og mere akademisk tilgang.

En stor del af undervisningen baseres på øvelser og gennemgang af disse i fællesskab, og derudover varieres undervisningen med gruppearbejde og fremlæggelser.

Målsætninger

Målet med kurset Dansk grammatik er at uddybe de grundbegreber og analyseredskaber, som blev introduceret på kurset "Introduktion til dansk".
Deltageren skal efter endt kurset kunne lave en grundig analyse af en sætning fra ordniveau til sætningsniveau og kunne beskrive sproget med relevant terminologi.
Det forventes, at deltageren tager sin nytilegnede viden med sig på sit videre forløb ved TalentCampDK.