Grammatisk analyse i typologisk perspektiv

Kurset ”Grammatisk analyse i typologisk perspektiv” hører under dansklinjens sprogdimension og henvender sig til deltagere i 9. klasse på TalentCampDK. Kurset tager udgangspunkt i de færdigheder og den viden, som kan forventes af en deltager fra 9. klasse. Deltageren har altså en god forståelse for det materiale, som præsenteres i grundskolen og eventuelt materiale, deltageren tidligere har mødt på TalentCamps. Derudover præsenteres eleven for stof, der er meget nyt, og det forventes at han/hun deltager med stort engagement og et åbent sind.

”Grammatisk analyse i typologisk perspektiv” er en overbygning på de to øvrige kurser på Sprog, men trækker især tråde tilbage til kurset ”Dansk grammatik” i 7. klasse.


KURSUSBESKRIVELSE

Indhold

Der er flere dele i dette kursus, som både repeterer og udvider deltagerens viden fra forrige camps, og som udfordrer deltageren både i forhold til egen læringsstrategi men også i forhold til at kunne trække viden op på et højere abstraktionsniveau.
I kurset ”Grammatisk analyse i typologisk perspektiv” kommer deltageren bl.a. til at arbejde med:

- De 7 indlæringsprofiler
- Morfologi
- Syntagmer
- Konstituentanalyse
- Typologi
- Grammatisk analyse

Vi starter med at se på sprogets mindste betydningsbærende enhed, morfemet, for derefter at udvide analysen til syntagme- og derefter sætningsniveau.
Konstituentanalysen dvs. genkendelse af grammatiske led: subjekt, verbal og objekt skal føre deltagerne ind i en typologisk inddeling af sprog. Sprog kan nemlig bl.a. inddeles i forhold til syntaks, rækkefølgen af grammatiske led i sætningen, men også i forhold til morfologi.
Sidstnævnte åbner op for den grammatiske analyse, ikke kun af det danske sprog men også af eksotiske sprog som f.eks. Gee fra Vestafrika, Swahili samt Tetelcingo Nahuatl fra Mexico.
Vi bevæger os altså fra det konkrete til det mere abstrakte, og analysen af eksotiske sprog skal åbne op for en anden måde at se sprog på.

Målsætning

Formålet med 9. klasseskurset er at øge deltagernes bevidsthed om sprog på et universelt niveau. Målet med ”Grammatisk analyse i typologisk perspektiv” er at få deltageren til at identificere konstituenter, morfemer og sætningsled ikke kun på dansk med også i sprog af ukendt struktur. Derudover skal deltagerens analytiske evne styrkes og udfordres, idet kurset lægger op til refleksioner om sprogets struktur på højt plan.
Det forventes, at deltagere efter kurset har lært, hvilke tilgange og metoder der anvendes for at kunne tilgå (analysere og kategorisere) et hvilket som helst sprog, og at han/hun samtidig at kunne perspektivere til det danske sprog.