Litteraturens genrer


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

Deltageren har altså en god forståelse af det materiale, vedkommende er blevet præsenteret for i folkeskolen og eventuelt har mødt på TalentCamps intro-kursus.

Indhold

Kurset ”Litteraturens genrer” beskæftiger sig med litterære genrer og deres kendetegn. Kurset fremhæver samtidig forskellige metoder til genrebestemmelse og genrernes betydning for litteraturforståelse og -læsning.

Deltageren forventes at have et grundlæggende kendskab til området i forvejen, men kommer til at stifte bekendtskab med nyt stof og nye perspektiver.

Kurset lægger vægt på deltagerens evne til at forstå og diskutere forskellige genrer og genretræk. Deltageren vil blive præsenteret for en række litterære genrer for at give vedkommende et overblik over og en mere nuanceret forståelse af området. Deltageren vil desuden arbejde indgående med én genre, som er bestemt af underviseren. Kurset skal give deltageren redskaberne til at anskue en tekst ud fra dens generiske kontekst og dermed genkende typiske træk ved den pågældende tekst.

”Litteraturens genrer” indeholder bl.a. følgende fagelementer:

  • Mundtlig tekstanalyse

  • Gruppearbejde og fremlæggelse

  • Analyse og fortolkning

  • Skriftlig fremstilling

Undervisningen består af en blanding af oplæg fra underviser, fælles diskussion, gruppearbejde, fremlæggelser, tv-udsendelser og skriftlig fremstilling. Det forventes, at deltageren efter kurset har skærpet sin analytiske sans og fået nuanceret sin forståelse af genrebegrebet.

Målsætning

Målet er, at deltageren via dette kursus skal opnå et indgående kendskab til en litterær genre samt dens forbindelse til andre genrer. Deltageren skal blive i stand til at se sammenhænge på tværs af forskellige genrer og højne sine tekstanalytiske evner såvel mundtligt som skriftligt.