Litteraturens historie


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

Deltageren har altså en god forståelse af det materiale, vedkommende er blevet præsenteret for i folkeskolen og eventuelt har mødt på tidligere TalentCamps.

Indhold

Kurset ”Litteraturens historie” beskæftiger sig med litteraturhistoriske perioder og deres kendetegn. Kurset fremhæver samtidig den tætte forbindelse mellem litteratur og kultur og undersøger, hvorledes litteratur og kultur påvirker hinanden.

Deltageren forventes ikke at have kendskab til området i forvejen og kommer til at stifte bekendtskab med nyt stof.

Kurset lægger vægt på deltagerens evne til at sætte sig ind i en bestemt litteraturhistorisk periode og beskrive sammenhænge mellem den og andre perioder. Deltageren vil blive præsenteret for en række litteraturhistoriske perioder for at give vedkommende et overblik over litteraturhistorien. Deltageren vil desuden arbejde indgående med én periode, som er bestemt af underviseren. Kurset skal give deltageren redskaberne til at anskue en tekst ud fra dens litteraturhistoriske kontekst og dermed genkende typiske træk ved den pågældende periode i teksten.

”Litteraturens historie” indeholder bl.a. følgende fagelementer:

  • Mundtlig tekstanalyse

  • Gruppearbejde og fremlæggelse

  • Analyse og fortolkning

  • Skriftlig fremstilling

Undervisningen består af en blanding af oplæg fra underviser, fælles diskussion, gruppearbejde, fremlæggelser, tv-udsendelser og skriftlig fremstilling. Det forventes, at deltageren efter kurset har skærpet sin analytiske sans og sit litteraturhistoriske overblik.

Målsætning

Målet er, at deltageren via dette kursus skal opnå et indgående kendskab til en litteraturhistorisk periode samt dens forbindelse til andre perioder. Deltageren skal blive i stand til at se sammenhænge på tværs af litterære perioder og højne sine tekstanalytiske evner såvel mundtligt som skriftligt.