TalentCampDKs vedtægter

Opdateret med ændringer fra generalforsamlingen den 24. januar 2019 

§1: Navn

Foreningens navn er TalentCampDK med hjemsted Vendiavej 7, 9800 Hjørring.


§2: Formål

Foreningens primære formål er at tilbyde de dygtigste elever i grundskolen faglige udfordringer, hovedsageligt i grundfagene matematik, engelsk og dansk.

Foreningens sekundære formål er at give eleverne mulighed for og lyst til at opbygge et netværk, som de kan trække på gennem hele deres uddannelsesforløb. Dette netværk skal dels bestå af dygtige jævnaldrende, dels af mentorer og undervisere fra hele uddannelsessektoren.


§3: Aktiviteter

TalentCampDK afholder hvert år TalentCamps for talentfulde elever, der går i 7. - 9. klasse. En TalentCamp er en forlænget weekend, hvor deltagerne får minimum to dages undervisning og eventuelt en dag med kulturtilbud og/eller besøg på uddannelsesinstitutioner/virksomheder.

TalentCampDK afholder hvert år i sommerferien TalentWeek. TalentWeek er afslutningen på talentarbejdet i det forgangne skoleår og begyndelsen på næste skoleårs talentarbejde. Her inviteres alle, der har deltaget i minimum én TalentCamp i løbet af året. TalentWeek strækker sig over fem dage.

TalentCampDK afvikler efter behov aspirantseminarer for gymnasieelever, der tidligere har deltaget på TalentCamps. Dette sker blandt andet for at spotte og fastholde nye undervisningsassistenter som på sigt skal udvikles til at være undervisere.


§4: Medlemmer

TalentCampDK har én type medlemskab. Medlemskabet giver én stemme til generalforsamling.

Enhver grundskole, der ønsker at deltage i arbejdet med udviklingen af faglige talenter i grundskolen, kan være medlem. Medlemskoler har mulighed for at sende elever til TalentCamps i overensstemmelse med deres kontingent. På medlemskolerne udpeges en lærer eller leder til at være talentkoordinator.


§5: Kontingent

Kontingent for medlemskab betales årligt og beregnes på baggrund af antallet af talentelever, som medlemsskolerne får tildelt mulighed for at sende til årets TalentCamps. Kontingentet pr. elev fastsættes af bestyrelsen.


§6: General-forsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Der skal indkaldes til den ordinære generalforsamling mindst to uger inden afholdelse (indkaldelsen sker pr. mail) med angivelse af følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning, herunder bestyrelsens varetagelse af foreningens formål

  3. Sekretariatslederens fremlæggelse af årets aktiviteter

  4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

  5. Indkomne forslag

  6. Valg til bestyrelse og suppleanter

  7. Valg af revisor

  8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. Medlemsskoler og udpegede teamledere har en stemme hver til generalforsamlingen.

Såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt anmoder om det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Ved alle generalforsamlingsafgørelser bruges der simpelt flertal bortset fra vedtægtsændringer, hvor der kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 3-årig periode og suppleanter for en 1-årig periode.

Der kan afgives stemme på andres vegne, såfremt man har en relevant fuldmagt.


§7: Bestyrelse

Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen.

Bestyrelsen består af ledere, lærere eller bestyrelsesmedlemmer fra medlemsskolerne. Der kan vælges medlemmer til bestyrelsen med specifikke kompetencer uden for kredsen af medlemsskoler. TalentCampDKs daglige leder/sekretariatsleder deltager i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, forretningsfører og sekretær.

Det er formandens opgave at indkalde til de(t) årlige bestyrelsesmøde(r). Forretningsføreren skal forud for hvert bestyrelsesmøde gennemgå regnskabet. Sekretæren skal efter hvert bestyrelsesmøde udsende referat.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst tre fjerdele af medlemmerne er til stede.

Der skal afholdes et bestyrelsesmøde i første kvartal hvert år. På dette bestyrelsesmøde skal det forgangne regnskabsårs regnskab samt budgettet for indeværende regnskabsår godkendes. Derudover skal der ansættes en talentleder/sekretariatsleder.

Bestyrelsen indbyder teamledere/undervisere til dialogmøde med fokus på sparring om TalentCampDKs retning og innovative tiltag en gang om året eller efter gensidigt behov.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift og økonomi og modtager ikke vederlag.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af organisationen indgåede gældsforpligtigelser, for hvilke denne alene hæfter med sin respektive formue

Bestyrelsen ansætter en sekretariatsleder til at forestå den daglige drift. Sekretariatslederen har ansvaret for ansættelse af alt øvrigt personale i TalentCampDK.


§8: Regnskabs-år

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Kassereren/formanden fører regnskab med ansvar overfor den øvrige bestyrelse.


§9: Tegnings-regler

Det er kun bestyrelsesformanden, der udadtil kan binde TalentCampDK.

TalentCampDK optager ikke lån.


§10: Sekretariats-lederen

Sekretariatslederen vælges og ansættes af bestyrelsen.

Sekretariatslederen har ansvaret for den daglige ledelse af TalentCampDK. Herunder skal Sekretariatslederen sørge for løbende at lave aftaler med værtsskoler til arrangementer, koordinere tilmelding til arrangementer og sikre, at der til hvert arrangement foreligger program og deltagerlister senest 14 dage inden afholdelse. Sekretariatslederen skal desuden sikre, at der til hver camp er udpeget en campleder, der har det overordnede ansvar, mens campen afvikles.

Sekretariatslederen har ansvaret for ansættelse af, lønforhandling med og eventuel afskedigelse af teamledere, undervisere, undervisningsassistenter og praktisk ansvarlige.

Sekretariatslederen skal konstituere sig med en teamleder for hver linje: dansklinjen, engelsklinjen og matematiklinjen. Teamlederne findes blandt nuværende eller tidligere underviserne.

Sekretariatslederens løn forhandles og fastsættes af bestyrelsen på årlig basis.


§11: Campledere

Campledere ansættes fra arrangement til arrangement. Der ansættes kun én campleder pr. arrangement. Det er camplederen, der har det overordnede ansvar for, at arrangementet forløber som planlagt.


§12: Undervisere

Undervisere ansættes fra arrangement til arrangement. Underviserne har ansvaret for at udvikle og innovere undervisningsforløbene. Ethvert undervisningsforløb skal altid godkendes af teamlederen, så der sikres så meget sammenhæng og kontinuitet i undervisningsforløbene som muligt. Den linje der er beskrevet for hvert fag skal følges af underviserne, og de er forpligtede til at efterleve de krav, der står beskrevet.


§13: Teamledere

Teamlederne skal sikre kontinuitet og kvalitet i undervisningsforløbene på deres respektive linjer. Teamlederen skal inden hvert arrangement koordinere og kvalitetssikre undervisningen med de øvrige undervisere.


§14: assistenter

Undervisningsassistenter ansættes fra arrangement til arrangement. Undervisningsassistenter udpeges af teamlederne. Undervisningsassistenternes opgave er at assistere underviserne i undervisningssituationen samt at fungere som forbilleder og mentorer for deltagerne på TalentCampDKs arrangementer. 


§15: Afholdelse af aktiviteter

Sekretariatslederen eller bestyrelsen skal godkende oprettelsen af alle arrangementer afholdt af TalentCampDK.


§16: Innovation

Der skal årligt afsættes et beløb til innovation af konceptet. Dette kan være videreuddannelse af undervisere eller undervisningsassistenter, konferencedeltagelse, materialeudvikling, etc.


§17: Opløsning

I tilfælde af at foreningen opløses skal eventuelt indestående gives til forskning i talentudvikling i Danmark eller almennyttige formål.