Vedtægter

Sidst opdateret: 23. januar 2024

Opdateret med ændringer fra generalforsamlingen den 8. februar 2023

§1: NAVN

Foreningens navn er TalentCampDK med hjemsted på Frederiksberg.


§2: FORMÅL

Foreningens primære formål er at tilbyde de dygtigste elever i grundskolen og i gymnasiet faglige udfordringer, hovedsageligt i fagene matematik, engelsk og dansk.

Foreningens sekundære formål er at give eleverne mulighed for og lyst til at opbygge et netværk, som de kan trække på gennem hele deres uddannelsesforløb. Dette netværk skal dels bestå af dygtige jævnaldrende, dels af mentorer og undervisere fra hele uddannelsessektoren.


§3: AKTIVITETER

TalentCampDK afvikler aktiviteter, der sætter fokus på de interesser og behov som talentfulde børn og unge har. Udgangspunktet for alle aktiviteter er, at de skal indeholde en relativt stor mængde undervisning.

Foreningen arbejder løbende med at udvikle og udbrede nye aktiviteter på tværs af hele uddannelsessektoren.


§4: MEDLEMMER

Enhver grundskole og ethvert gymnasium, der ønsker at deltage i arbejdet med udviklingen af faglige talenter i uddannelsessektoren, kan være medlem. Skoler/gymnasier, som er medlem af foreningen, har mulighed for at sende elever til aktiviteter i overensstemmelse med deres kontingent. Som en del af medlemskabet udpeges på hver deltagende skole/gymnasium en lærer eller leder til at være talentkoordinator.


§5: KONTINGENT

Kontingent for medlemskab betales årligt og beregnes på baggrund af antallet af elever, som skolen/gymnasiet ønsker at give mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter. Derudover betales et tillæg til kontingentet på baggrund af skolens/gymnasiets eget samlede elevtal. Kontingentet fastsættes af foreningens bestyrelse.


§6: GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Der skal indkaldes til den ordinære generalforsamling mindst to uger inden afholdelse (indkaldelsen sker pr. mail) med angivelse af følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning, herunder bestyrelsens varetagelse af foreningens formål

3. Sekretariatslederens fremlæggelse af årets aktiviteter

4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. Skoler/gymnasier, som er medlem af foreningen, har én stemme hver til generalforsamling.

Enhver der ønsker at stille sit kandidatur til rådighed for valg til bestyrelsen skal melde sit kandidatur til den siddende bestyrelsesformand senest en uge inden generalforsamlingen.

Såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer eller mindst en femtedel af de skoler/gymnasier, som er medlem af foreningen, skriftligt anmoder om det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst fjorten dages varsel med angivelse af dagsorden.

Ved alle generalforsamlingsafgørelser bruges der simpelt flertal bortset fra vedtægtsændringer, hvor der kræves to tredjedele majoritet blandt de fremmødte.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en treårig periode og suppleanter for en etårig periode.

Der kan afgives stemme på andres vegne, såfremt man har en relevant fuldmagt.


§7: BESTYRELSE

Bestyrelsen består af fire til fem medlemmer, som vælges for tre år ad gangen. Ethvert medlem kan genvælges.

Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af repræsentanter fra mindst tre forskellige skoler/gymnasier, som er medlem af foreningen. Dog kan samme skole/gymnasium ikke være repræsenteret med mere end én leder. Der kan vælges medlemmer til bestyrelsen med specifikke kompetencer udenfor kredsen af medlemsskoler. TalentCampDK’s sekretariatsleder deltager i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Det er formandens opgave at indkalde til de(t) årlige bestyrelsesmøde(r). Efter hvert bestyrelsesmøde udsendes referat.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst tre fjerdedele af medlemmerne er til stede.

Der skal afholdes et bestyrelsesmøde i første kvartal hvert år. På dette bestyrelsesmøde skal det forgangne regnskabsårs regnskab samt budgettet for indeværende regnskabsår godkendes.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift og økonomi og modtager ikke vederlag.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af organisationen indgåede gældsforpligtigelser, for hvilke denne alene hæfter med sin respektive formue.


§8: REGNSKABSÅR

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Formanden fører regnskab med ansvar overfor den øvrige bestyrelse.


§9: TEGNINGSREGLER

Det er kun bestyrelsesformanden, der udadtil kan binde TalentCampDK.

TalentCampDK optager ikke lån.


§10: SEKRETARIATSLEDEREN

Bestyrelsen ansætter en sekretariatsleder, der har ansvaret for den daglige drift og ledelse af TalentCampDK. Sekretariatslederens løn forhandles med bestyrelsen.

Sekretariatslederen har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af alt øvrigt personale i TalentCampDK.

Sekretariatslederen referer direkte til bestyrelsen.


§11: OPLØSNING

I tilfælde af at foreningen opløses skal eventuelt indestående gives til forskning i talentudvikling i Danmark eller almennyttige formål.