Phonetics

Sidst opdateret: 7. juni 2023

Fonetik er læren om sproglyd. Fonetik er ligesom grammatik en gren af lingvistik, men eleven vil i dette tilfælde ikke have nogle faglige forudsætninger, da fonetik ikke er en del af pensum i engelskfaget i skolen. Eleven møder Phonetics kurset i 9. klasse, da fonetik er en af de tungere akademiske discipliner indenfor lingvistik. Gennem dette kursus vil eleven bl.a. blive introduceret til det internationale fonetiske alfabet (IPA), transskription og forskellen på britisk og amerikansk accent variation, også kendt som Received Pronunciation og General American. Derudover vil eleven få en grundig introduktion til taleorganerne og derved blive i stand til at forstå typiske udtaleproblemer for danskere, når de anvender det engelske sprog.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Eleven forventes ikke at have nogle faglige forudsætninger, da de ikke kan have mødt fonetik hverken som fag eller en del af pensum i deres engelskundervisning.

Indhold
Selve Phonetics kurset er overvejende bygget om omkring underviseroplæg, da eleverne skal tilegne sig fuldkommen ny viden. Dog varierer undervisningsformen med diskussioner, som både kan tages i grupper eller i plenum, samt mange opgaver, som eleverne selv skal løse. Ved begyndelsen af kurset får hver elev udleveret et opgavehæfte med forskellige værktøjer og en række forskellige opgaver. Eleverne vil møde alle opgaver, men for at sikre at hver elev bliver mødt på deres faglige  niveau (på trods af at stoffer er nyt), så er de fleste opgaver tilrettelagt således at nogle kan nå nogle af delopgaverne, mens andre vil nå alle delopgaver.

Kursets overordnede emner er følgende:

Grundlæggende fonetik og fonologi, herunder fonemer, allofoner og stavelser

  • Fonetik og fonologi er hver især en sprogvidenskab. Fonetik handler om et sprogs lyd, dvs. hvilke egenskaber hver lyd har i det pågældende sprog (i vores tilfælde engelsk) og hvordan vi frembringer disse lyde. Fonologi handler om funktionen af lyde i det pågældende sprog og reglerne for hvordan disse lyde udtale.

Transskription vs. at stave

  • Transskription er ikke det samme som at stave og eleven vil lære at hvor latinske bogstaver kan have mange lyde (og dermed mange udtalemåder afhængigt at sammensætningen med andre bogstaver), da vil tegnene i det fonetiske alfabet hver især kun repræsentere én enkelt lyd.

Britisk vs. amerikansk udtalelse

  • Gennem en introduktion til det engelske sprogs historie og udviklingen af henholdsvis den britiske og amerikanske dialekt vil eleven lære om kulturelle og historiske faktorer, der har haft indflydelse på sprogets udvikling. Eleven vil endvidere møde andre fonetiske konfigurationer af engelsk, som f.eks. australsk og irsk.

Taleproduktion, herunder taleorganerne

  • Eleven vil stifte bekendtskab med mundens biologiske opbygning samt de forskellige taleorganers funktion. Eleverne vil bl.a. komme til at teste og øves deres produktion af forskellige lyde og lege med deres egen udtale (det er sjovt). Formålet med denne del af undervisningen er at eleverne introduceres til munden som værktøj således at de kan identificere det fonetiske alfabets forskellige lyde, når de skal til at transskribere.

Typiske udfordringer i udtale af det engelske sprog for en dansker

  • Ydermere er læren om taleproduktion med til at gøre eleverne i stand til at lokalisere og analysere, de udtaleformer af lyde i det engelske sprog, som en dansker kan have svært ved.

Læringsmål
Læringsmålene for Phonetics kurset på TalentCamp er at eleven stifter bekendtskab med det fonetiske alpabet og dets konfiguration for det engelske sprogs ordlyde samt forstå dets anvendelsesmetode således at de kan læse en transskription fra fonetisk til engelsk og omvendt udføre transskription fra engelsk til fonetisk. Ydermere vil eleven komme til at kende til nogle af de mest grundlæggende udviklinger i det engelske sprogs historie og lære at differentiere mellem britisk og amerikansk udtale. Det forventes ikke at eleven tilegner sig den tilrettelagte viden om den biologiske opbygning af kroppens taleorganer, men dette er et middel til at opnå en grundlæggende forståelse af udtalefærdighed, hvorfor de forventes selv at kunne lokalisere og beskrive udtalevanskeligheder som dansker.


FORBEREDELSE

Eleven forventes ikke at forberede noget inden de kommer på camp.